Zde se nacházíte: / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I.

Objednávky

Dodavatel uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu ww.almidax.cz. Internetový obchod dodavatele umožňuje objednateli zejména prohlížení  nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Objednatel  objednává zboží písemnou nebo elektronickou formou z internetového obchodu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je dodavatelem považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky dodavatelem, dodáním a převzetím objednaného zboží objednatelem. Dodavatel  je oprávněn požádat objednatele o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li objednatel objednávku autorizovat, je považována za neplatnou. Objednávku může objednatel zrušit bez jakýchkoli sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je dodavatel oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.


Dodavatel může objednávku zrušit v případě, kdy zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je dodavatel povinen objednatele kontaktovat a dohodnout řešení.


Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku objednatele, který řádně nevyplnil objednávkový formulář v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží bez písemného upozrnění.

II.

Dodací podmínky

Dodavatel odešle zboží objednateli zpravidla od 1 - 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Dodavatel garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání zboží objednateli. Objednané zboží dodavatel doručuje prostřednictvím přepravní služby PPL,TOPTRANS, Česká pošta , nebo je možno dohodnout osobní odběr na místě určeném  dodavatelem.

Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená objednatelem  při objednání v objednávkovém formuláři. Převzetí zboží stvrzuje objednatel podpisem na průvodním dokladu České pošty nebo jiného přepravce/doručovatele, respektive na dokladu o převzetí v místě určeném dodavatelem. Objednatel se stává vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.


Objednané zboží je běžně zasíláno pouze v rámci České a Slovenské republiky.


Nepřevzetí zboží - V případě, že objednatel nepřevezme objednané zboží, vyhrazuje si dodavatel právo účtovat objednateli náklady spojené s expedicí zboží.

III.

Cena dopravy

Při objednávce zboží nad 3 000 Kč bez DPH je doprava po celé České republice hrazena dodavatelem. Pokud objednávka zboží je nižší jak 3 000 Kč bez DPH, náklady na dopravu jsou účtovány objednateli dle zadaných podmínek při objednávce..

IV.

Platební podmínky

Není-li smluvně stanoveno jinak, vyžaduje dodavatel platbu při odběru zboží hotově nebo bankovním převodem. Ve výjimečných případech je možnost zaslat zálohovou fakturu a odběr uskutečnit oproti dokladu o zaplacení (bankovní výpis). Při odvozu zboží zásilkovou službou, platí objednatel dobírku při převzetí zboží hotově. U stálých zákazníků bude zboží dodáváno na fakturu se splatností 14 dnů.

V.

Penále z neuhrazených faktur

Je – li dodáno zboží na fakturu je stanovena splatnost 14 dnů ode dne převzetí zboží, pokud není stanoveno jinak. V případě neuhrazení dodavatel účtuje smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nikterak nedotýká práva dodavatele na úhradu škody. Případ sporu či jednostranné reklamace neopravňuje objednatele k pozdržení nebo nezaplacení faktury. Při oboustranně odsouhlaseném výsledku sporu dodavatel vrátí objednateli případný přeplatek v plné výši, a to do 8 dnů po ukončení šetření.

VI.

Záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců pokud není stanoveno jinak. Zakoupené zboží koncovým uživatelem se řídí Občanským zákoníkem a zboží zakoupené fyzickou či právnickou osobou ( IČ) se řídí Obchodním zákoníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

VII.

Reklamace

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.almidax.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci tím, že vadný výrobek zašle na adresu prodávajícího. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, záruční list, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Kupující je povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

Závady na zaslaném zboží zpět prodávajícímu, bude prodávající obratem řešit a kupujícího o řešení závady informovat. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. V případě doručení opraveného zboží prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

VIII.

Podmínky vrácení peněz

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.almidax.cz má objednatel právo podle zákona č. 367/2000  do 14 dnů od doruční zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží musí být nepoužité, zabalené v originálním obalu, nepoškozené, vhodné pro další prodej. Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství. Zásilku vráceného zboží je třeba odeslat na vlastní náklady a to do 14 dnů od doručení  přepravní službou.


Při zaslání vráceného zboží dobírkou, nebude tato zásilka přijata! U vrácené zásilky musí být přiložena kopie daňového dokladu vydaného dodavatelem. Vráceny budou pouze peníze za zboží, nikoli za dopravu zboží. Peníze budou vráceny poštovní poukázkou nebo na účet podle přání objednatele.

IX.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27.1.2012. Odesláním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.